skip to Main Content
Skontaktuj się z nami: +48 608 509 955

Ustawa o solariach – jakie zmiany czekają branżę solaryjną?

Ustawa o solariach

USTAWA o solariach z dnia 15 września 2017 r. weszła w życie. Otrzymujemy od Państwa liczne pytania dotyczące zmian w legislacji oraz funkcjonowania salonów solaryjnych w nowych warunkach prawnych, dlatego poniżej można znaleść tekst ustawy o solariach.

ustawa o solariachUstawa o solariach – jakie zmiany czekają branżę solaryjną?

  • ustawa o solariach wchodzi w życie 16 lutego i nakłada na przedsiębiorców ograniczenia i nowe obowiązki;
  • najważniejsze zapisy ustawy dotyczą zakazu udostępniania solarium osobom poniżej 18 roku życia, zakazu promocji i reklamy usług solaryjnych oraz konieczności informowania o szkodliwości promieniowania UV.

Tekst ustawy o solariach

USTAWA o solariach
z dnia 15 września 2017 r.
o ochronie zdrowia przed następstwami korzystania z solarium1)
Art. 1. 1. Ustawa określa:
1) zadania organów administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego w zakresie ochrony zdrowia społeczeń-
stwa przed następstwami korzystania z solarium;
2) szczególne warunki świadczenia usług w zakresie udostępniania solarium.
2. Przepisów ustawy nie stosuje się do urządzeń elektrycznych wyposażonych w lampy UV, wykorzystywanych przy
udzielaniu świadczeń zdrowotnych w rozumieniu art. 5 pkt 40 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki
zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1938 i 2110).
Art. 2. Użyte w ustawie określenia oznaczają:
1) małoletni – osobę, która nie ukończyła 18. roku życia;
2) podmiot świadczący usługi w zakresie udostępniania solarium – osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną
nieposiadającą osobowości prawnej, która świadczy usługi w zakresie udostępniania solarium, niezależnie od
formy prawnej, w jakiej prowadzi tę działalność, oraz zasad, na jakich udostępnia solarium;
3) promocja – publiczne rozdawanie rekwizytów związanych z usługami w zakresie udostępniania solarium, oferowanie
konsumentom tych usług po cenie niższej od normalnie stosowanej, organizowanie premiowanej sprzedaży usług
w zakresie udostępniania solarium lub konkursów opartych na ich zakupie, a także innych form publicznego zachęcania
do korzystania z solarium, bez względu na formę dotarcia do adresata;
4) reklama – rozpowszechnianie informacji o usługach w zakresie udostępniania solarium lub symboli graficznych
z nimi związanych, służące popularyzowaniu korzystania z solarium, z wyłączeniem informacji używanych do celów
handlowych pomiędzy podmiotami świadczącym usługi w zakresie udostępniania solarium oraz zajmującymi się produkcją,
obrotem hurtowym i handlem solariami;
5) solarium – urządzenie elektryczne wyposażone w lampy UV, wykorzystywane do naświetlania skóry w celu wywołania
opalenizny (hiperpigmentacji).
Art. 3. 1. Organy administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego są obowiązane do podejmowania działań
mających na celu ochronę zdrowia społeczeństwa przed następstwami korzystania z solarium.
2. Działania, o których mowa w ust. 1, obejmują w szczególności:
1) upowszechnianie wiedzy na temat szkodliwości korzystania z solarium, w szczególności wśród dzieci i młodzieży;
2) minimalizowanie negatywnych następstw korzystania z solarium;
3) leczenie osób uzależnionych od solarium;
4) profilaktykę nowotworów skóry, w szczególności czerniaka złośliwego.

1) Niniejszą ustawą zmienia się ustawy: ustawę z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz ustawę z dnia
29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji.

Dziennik Ustaw – 2 – Poz. 2111
3. Działania, o których mowa w ust. 1, są uwzględniane w Narodowym Programie Zdrowia, o którym mowa w art. 9
ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (Dz. U. poz. 1916 oraz z 2016 r. poz. 2003), i realizowane
zgodnie z tym Programem.
4. W ramach działań, o których mowa w ust. 1, organy administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego
mogą współdziałać z samorządami zawodów medycznych, organizacjami społecznymi, w tym organizacjami pacjentów,
oraz innymi podmiotami zainteresowanymi wsparciem działań, o których mowa w ust. 1.
Art. 4. Zabrania się reklamy i promocji usług w zakresie udostępniania solarium, w szczególności:
1) w telewizji, radiu, prasie, kinach, podmiotach leczniczych, szkołach i placówkach oświatowo-wychowawczych, na
terenie obiektów sportowo-rekreacyjnych oraz w innych miejscach publicznych;
2) na plakatach, w tym plakatach wielkoformatowych;
3) w środkach usług informatycznych.
Art. 5. 1. Zabrania się udostępniania solarium małoletnim.
2. W przypadku wątpliwości co do pełnoletności osoby zamierzającej skorzystać z solarium, osoba udostępniająca
solarium uprawniona jest do żądania okazania przez tę osobę dokumentu potwierdzającego jej wiek.
3. W razie nieokazania dokumentu, o którym mowa w ust. 2, osoba udostępniająca solarium odmawia udostępnienia
solarium.
Art. 6. 1. Podmiot świadczący usługi w zakresie udostępniania solarium obowiązany jest umieścić w miejscu udostępniania
solarium czytelne i widoczne informacje:
1) o treści: „Zakaz udostępniania solarium osobom, które nie ukończyły 18. roku życia (art. 5 ust. 1 ustawy z dnia
15 września 2017 r. o ochronie zdrowia przed następstwami korzystania z solarium)”;
2) o ryzyku związanym z korzystaniem z solarium.
2. Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, wielkość, wzór i sposób umieszczenia
informacji, o których mowa w ust. 1, oraz treść informacji, o której mowa w ust. 1 pkt 2, mając na względzie ich
czytelność dla adresatów oraz zwiększenie świadomości społeczeństwa w zakresie szkodliwości korzystania z solarium.
Art. 7. 1. Kontroli świadczenia usług w zakresie udostępniania solarium dokonują organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej
i inne organy w zakresie posiadanych kompetencji określonych w ustawach regulujących ich funkcjonowanie oraz na
zasadach wskazanych w tych ustawach.
2. W przypadku wątpliwości co do pełnoletności osoby korzystającej z solarium, organy, o których mowa w ust. 1, są
uprawnione do żądania okazania przez tę osobę dokumentu potwierdzającego jej wiek.
Art. 8. 1. Organy, o których mowa w art. 7 ust. 1, mogą, w drodze decyzji, nałożyć na podmiot świadczący usługi
w zakresie udostępniania solarium karę pieniężną w wysokości od 1000 zł do 50 000 zł za:
1) udostępnienie solarium małoletniemu;
2) nieumieszczenie w miejscu udostępniania solarium informacji, o których mowa w art. 6 ust. 1, albo umieszczenie
informacji niespełniających wymagań określonych w tym przepisie lub w przepisach wydanych na podstawie
art. 6 ust. 2;
3) reklamę lub promocję usług w zakresie udostępniania solarium;
4) utrudnianie przeprowadzenia kontroli świadczenia usług w zakresie udostępniania solarium.
2. Przy ustalaniu wysokości kary pieniężnej, o której mowa w ust. 1, uwzględnia się w szczególności rodzaj i okoliczności
naruszenia oraz jego potencjalny wpływ na zagrożenie dla zdrowia publicznego.
3. Karę pieniężną uiszcza się na rachunek budżetu państwa, wskazany przez organ, o którym mowa w art. 7 ust. 1,
w terminie 14 dni od dnia, w którym decyzja o wymierzeniu tej kary stała się ostateczna. Od kary pieniężnej nieuiszczonej
w terminie nalicza się odsetki ustawowe.
4. W sprawach dotyczących kary pieniężnej stosuje się odpowiednio przepisy działu III ustawy z dnia 29 sierpnia
1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r. poz. 201, 648, 768, 935, 1428 i 1537), z tym że uprawnienia organu
podatkowego przysługują organowi, o którym mowa w art. 7 ust. 1.

Dziennik Ustaw – 3 – Poz. 2111
Art. 9. W ustawie z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1261) w art. 4
w ust. 1 w pkt 10 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 11 w brzmieniu:
„11) wymagań określonych w ustawie z dnia 15 września 2017 r. o ochronie zdrowia przed następstwami korzystania
z solarium (Dz. U. poz. 2111).”.
Art. 10. W ustawie z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 2017 r. poz. 1414) w art. 16b w ust. 1
w pkt 6 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 7 w brzmieniu:
„7) usług w zakresie udostępniania solarium, w zakresie uregulowanym ustawą z dnia 15 września 2017 r. o ochronie
zdrowia przed następstwami korzystania z solarium (Dz. U. poz. 2111).”.
Art. 11. Ustawa wchodzi w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia.
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. Duda